Selecteer een pagina

, download de Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN B2B

Artikel 1 – Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Ten behoeve van deze algemene voorwaarden gelden onderstaande definities:
  • JFKHC: onderdeel van JFK Horeca Consultancy, KVK 75507927, gevestigd Groningerstraat 30, 3812EG Amersfoort,  telnr. 06-12495435
  • Contractspartij: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
  • Afnemer: elke contractspartij die tot JFKHC in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met JFKHC gesloten koopovereenkomst, alsmede elke contractspartij die met JFKHC een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door JFKHC gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met een afnemer. Voor zover afnemer (tevens) andere producten of diensten bestelt waarop bijzondere algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden deze eveneens op de overeenkomst tussen afnemer en JFKHC van toepassing verklaard.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door JFKHC en de afnemer zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 5. Indien de afnemer eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met JFKHC van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die algemene voorwaarden door JFKHC niet aanvaard en prevaleren de algemene voorwaarden van JFKHC, tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders overeengekomen.
 6. De algemene voorwaarden zijn de afnemer vooraf medegedeeld en zijn steeds te raadplegen via de website en kunnen daar ook als PDF-bestand gedownload worden. De algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.
 7. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van JFKHC wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door JFKHC ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 – Aanbiedingen / offertes

 1. Alle aanbiedingen/offertes van JFKHC zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door JFKHC tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen een aanvaarding per telefax of langs elektronische weg). JFKHC is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan. Indien de afnemer op de website van JFKHC een bestelling plaatst, dan is deze bestelling op het moment dat de afnemer op de knop ‘Bestelling plaatsen’ drukt of een bestelbevestiging per e-mail ontvangt, definitief. Op het moment dat de afnemer van JFKHC een bevestiging per email ontvangt, komt een bindende overeenkomst tussen partijen tot stand.
 3. In reclamemateriaal in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, prijscouranten, folders, websites van derden etc. opgenomen gegevens zijn voor JFKHC nimmer bindend.

Artikel 3 – Prijs

 1. Alle door JFKHC gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door JFKHC aangegeven prijzen altijd exclusief BTW en exclusief verzend – , porto – en verpakkingskosten.
 3. JFKHC is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen e.d.
 4. JFKHC is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Artikel 4 – Betaling

 1. JFKHC is te allen tijde gerechtigd van afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 2. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door JFKHC afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is met betreffende afnemer.
 3. JFKHC is tevens gerechtigd de kosten van overeengekomen meerwerk als bedoeld in artikel 2 van deze Leveringsvoorwaarden te berekenen en daarvoor facturen uit te brengen.
 4. Bestellingen via de webshop dienen direct via de door JFKHC gebruikte betaalgateway (Molly) te worden afgerekend. Voor bestellingen die buiten de webshop om worden gesloten geldt de volgende betalingsconditie: netto à contant binnen tien dagen na factuurdatum.
 5. Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is afnemer van rechtswege in verzuim en is deze – zonder dat een ingebrekestelling is vereist – vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van € 50,- onverminderd de aan JFKHC verder toekomende rechten.
 6. In geval van betalingsverzuim komen alle gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die door JFKHC worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van afnemer te bewerkstelligen, ten laste van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.
 7. In geval van betalingsverzuim is JFKHC gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden.
 8. Alle betalingen moeten geschieden op een door JFKHC aan te wijzen bankrekeningnummer in Nederland.
 9. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 10. Verrekening door afnemer is niet toegestaan, tenzij JFKHC de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.
 11. Het doen van betalingen van afnemer aan JFKHC op elektronische wijze, waaronder via het Internet en middels creditcards geschiedt voor risico van de afnemer. JFKHC is niet aansprakelijk voor schade van afnemer verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze, via het Internet of door middel van creditcards. Het verschaffen van creditcardgegevens door afnemer aan JFKHC via het Internet of anderszins is voor eigen risico van Afnemer.
 12. JFKHC behoudt het recht om bij nieuw aangemelde bedrijven en bij bestellingen boven de € 1000,- een aanbetaling van 50 tot 100% te hanteren.

Artikel 5 – Levering

 1. Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen – behoudens andersluidende schriftelijke regeling – de feitelijke of de door afnemer bij bestelling opgegeven vestigingsplaats van afnemer c.q. diens vestiging waarmee werd gecontracteerd.
  Levering vindt, tenzij hier vooraf door JFKHC mee is ingestemd uitsluitend plaats in Nederland.
 2. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 3. Afnemer dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. de verrichte diensten aan de overeenkomst beantwoorden.
 4. Afnemer kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken c.q. verrichte diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of JFKHC niet binnen de hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.
 5. Zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten schriftelijk aan JFKHC te worden gemeld.
 6. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat afnemer ze heeft ontdekt, doch uiterlijk drie maanden na levering van zaken c.q. verrichting van dienst schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 6 – Garanties afnemer

 1. Afnemer verplicht zich JFKHC in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.
 2. Afnemer garandeert voor eigen rekening en risico dat:
  1. aan JFKHC de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking wordt verleend;
  2. de bestelde zaken c.q. diensten worden afgenomen;
  3. de aflevering onder normale werkomstandigheden, gedurende normale werkuren van 08.00 – 18.00 uur kunnen plaatsvinden;
 3. Indien de bestelde zaken c.q. diensten aan afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering is niet mogelijk gebleken op grond van het feit dat afnemer een van de hierboven in lid 1 en 2 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Vanaf dit moment is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door JFKHC vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum van de bestelde zaken c.q. diensten. De zaken zijn ook vanaf dit moment voor risico van de afnemer, conform artikel 8.
 4. Onverminderd de verplichting tot betaling is afnemer in het in lid 3 bedoelde geval gehouden tot het vergoeden van door JFKHC ten gevolge van de weigering geleden schade; waaronder het maken van kosten voor opslag en transport, welke laatste kosten worden gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.

Artikel 7 – Risico-overgang

 1. Ongeacht hetgeen tussen JFKHC en afnemer omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de zaken voor risico van JFKHC, tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of van de door afnemer ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan door ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten en/of paklijsten of door feitelijke levering.
 2. Zodra de zaken conform het onder lid 1 bepaalde in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of de door afnemer ingeschakelde derde(n)is overgegaan, is afnemer verplicht deze zaken afdoende te verzekeren tegen diefstal, beschadiging, tenietgaan e.d.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Indien een der Partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de overeenkomst, zal de andere Partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. De aansprakelijkheid van JFKHC tegenover afnemer voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende zaken c.q.

diensten, zulks evenwel tot maximaal een bedrag van € 5.000,-, tenzij vooraf door beide partijen anders is overeengekomen.

 1. De in lid 1 genoemde beperking geldt eveneens indien JFKHC door afnemer uit andere hoofde dan de tussen hen gesloten overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten die een partij zou moeten maken om een prestatie van de andere partij aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien die andere partij de overeenkomst heeft ontbonden;
  2. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Leveringsvoorwaarden; redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de schade lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 3. JFKHC is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 4. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van bestuurders en leidinggevenden van JFKHC.
 5. JFKHC is nimmer aansprakelijk ter zake van de door afnemer aan JFKHC in verband met de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen. Afnemer verplicht zich ter zake van deze materialen een afdoende verzekering af te sluiten.
 6. Onverminderd het bovenstaande is JFKHC niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de afnemer.

Artikel 9 – Vrijwaring

 1. Afnemer vrijwaart JFKHC voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door JFKHC of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht. Daarnaast vrijwaart afnemer JFKHC, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 2. Afnemer draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van de hierboven bedoelde risico’s.
 3. Afnemer is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Artikel 10 – Overmacht & onvoorziene omstandigheden

 1. Indien nakoming zijdens JFKHC of afname zijdens Afnemer door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen – onder uitsluiting van verdere rechten – bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.
 2. Onder overmacht van JFKHC wordt in ieder geval verstaan:
  • de omstandigheid dat JFKHC een prestatie (waaronder een prestatie van afnemer) die van belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
  • stakingen;
  • storingen in het verkeer;
  • overheidsmaatregelen die JFKHC verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
  • pandemie;
  • relletjes, oproer, oorlog;
  • extreme weersomstandigheden;
  • brand;
  • in- , uit- en/of doorvoerverboden.
 3. Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat afnemer naar redelijkheid en billijkheid nakoming van JFKHC niet mag verwachten, kan de rechter op verlangen van één der partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Artikel 11 – Retentierecht

JFKHC is bevoegd om alle zaken die JFKHC van afnemer onder zich heeft, onder zich te houden totdat afnemer aan al zijn verplichtingen jegens JFKHC, waarmede de betreffende zaken direct of voldoende samenhang hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen uit de macht van JFKHC, dan is JFKHC gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware zij zelf eigenaar.

Artikel 12 – Ontbinding

 1. Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen:
  1. wanneer door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
  2. wanneer de onderneming van wederpartij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;
  3. wanneer de onderneming van de wederpartij fuseert of wordt overgenomen;
  4. wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd;
  5. wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet gevergd kan worden.
 2. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere Partij – na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling met voorstel voor een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en mits die tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van JFKHC op de afnemeronmiddellijk opeisbaar. Indien JFKHC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. JFKHC behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 – Industriële en intellectuele eigendom

 1. JFKHC garandeert, dat de door haar geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden;
 2. Indien niettemin door JFKHC moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door JFKHC geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal JFKHC de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. Afnemer verliest evenwel het recht op de onder lid 2 aangeduide prestaties, indien hij JFKHC niet als zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, als gevolg waarvan JFKHC ook niet in staat is geweest haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.

Artikel 14 – Overdracht

Het is afnemer niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van JFKHC te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over te dragen.

Artikel 15 – Privacy

 1. JFKHC behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Europese wet voor databescherming (General Data Protection Regulation GDPR).
 2. Alle door afnemer verstrekte gegevens worden uitsluitend door JFKHC gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze algemene voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van JFKHC noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is;
 3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van JFKHC (https://jfkhc.com/privacy-policy) onder het hoofdje ” Privacy Policy”.

Artikel 16  – Wijzigingen / aanvullingen

 1. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.
 2. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
 3. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen, in dier voege dat de strekking van de overeenkomst behouden blijft.

Artikel 17 – Geschillen & toepasselijk recht

 1. Alle geschillen – waaronder begrepen die geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd – welke tussen JFKHC en afnemer mochten bestaan naar aanleiding van een door JFKHC met afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, zullen – behoudens de bevoegdheid van partijen om een beslissing van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding uit te lokken – worden onderworpen aan

de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van JFKHC.

 1. Voor vorderingen van JFKHC is evenwel ook de Kantonrechter van de vestigingsplaats of het arrondissement van afnemer bevoegd.
 2. Indien één der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij zulks aan de andere partij schriftelijk met een omschrijving van het geschil moeten kenbaar maken.

Op de door JFKHC met toepassing van deze algemene voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing. De Eenvormige Wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.

JFK Horeca Consultancy
Amersfoort, Januari 2020